หลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่นอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอ่านเพิ่มเติม