หลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ตามประกาศกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ลงนามโดย นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 15 สาขาวิชาเพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ระบบอุตสาหกรรมและท้องถิ่น
ซึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 คณะเทคโนโลยีได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทั้งสิ้น 15 หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตรโดยหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดสามารถจำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชาคือกลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร และกลุ่มสาขาวิชาทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร ของประเทศ สามารถทั้งรุกและรับกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของสังคมโลก มุ่งไปสู่การเป็นสังคมแห่งวิชาการที่มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของสังคมและท้องถิ่น ได้ตามปรัชญาแนวดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสู่การเป็น “สังคมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม” หรือ “innovation society” ในการเป็นผู้นำองค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้การวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านเกษตรอาหารพลังงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในระดับชาติและนานาชาติ
Website : http://technology.udru.ac.th/

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืชอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาอาหารและบริการอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาธุรกิจเกษตรอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสารอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติอ่านเพิ่มเติม
คณะเทคโนโลยี (16)อ่านเพิ่มเติม
สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรมอ่านเพิ่มเติม