หลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อสร้างมาตรฐานทางการศึกษาสู่ความเป็นสากล
Website http://human.udru.ac.th/

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อ่านเพิ่มเติม