หลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2466 มีการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรมณฑล รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูอุดรธานี และ ในปี พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา การศึกษาเป็นครั้งแรก มีการจัดตั้งคณะวิชาต่างๆ ขึ้น โดยปรับหมวดวิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา จนกระทั่ง พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูอุดรธานี เป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานี คณะวิชาครุศาสตร์ เป็นคณะครุศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี
Website : http://education.udru.ac.th/

ชื่อหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษาอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาอ่านเพิ่มเติม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาอ่านเพิ่มเติม