หลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป