quota 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และ โครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา
(การรับแบบโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ)


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการความสามารถพิเศษด้านกีฬา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

อ่านรายละเอียด Download ที่นี่อ่านรายละเอียด Download ที่นี่

 

Download ตารางแสดงสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครคัดเลือกรอบที่ 2

 

กรอกใบสมัคร คลิกที่นี่