ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 

อ่านรายละเอียด Download ที่นี่

 

port