udru std recruitment

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ

อ่านรายละเอียด  || กรอกใบสมัคร

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ

อ่านรายละเอียด || กรอกใบสมัคร