ประเภทที่รับสมัคร

ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา

ประเภทกิจกรรมดีเด่น

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 ประเภท และสมัครได้ไม่เกิน 1 สาขาวิชา ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติ เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในคณะ หลักสูตร สาขาวิชา ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2560 แล้ว ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาของผู้สมัครกำหนด และต้องนำใบแสดงผลการเรียนฉบับที่สำเร็จการศึกษาแล้วมายื่นต่อมหาวิทยาลัย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาที่ระบุในใบแสดงผลการเรียนต้องก่อนวันที่มหาวิทยาลัยเปิดภาคเรียน 1/2561

3. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะที่สาขาวิชากำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาวิชาทีเปิดรับ และคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาได้จากตารางแนบท้ายประกาศ

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา

1. เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ที่เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี นับถึงวันสมัคร

2. เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ชนิดกีฬา ดังต่อไปนี้ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล ยิงปืน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น ยูโด เทควันโด แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้ำ แฮนด์บอล ลีลาศ หมากรุกไทย หมากฮอส ครอสเวิร์ด และอื่นๆ

3. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วยผลงานและความสามารถทางด้านกีฬา ตามข้อ 2

4. กรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทกิจกรรมดีเด่น

1. เป็นผู้มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา โดยเป็นกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์และมีจิตสาธารณะ ด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือด้านอื่น ๆ

2. เป็นผู้ที่มีแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบด้วยผลงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อ 1

3. กรณีที่คุณสมบัติผู้สมัครไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการรับสมัคร