ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ในการรับรอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ


ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และผ่านการทดสอบความสามารถพิเศษด้านกีฬา และมีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผ่านระบบเคลียริ่งเฮ้าส์กับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ายืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

Download เอกสารเพื่ออ่านรายละเอียดที่ต้องทราบ

ค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว และพิมพ์ใบรายงานตัว

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์