std rec 2562


กำหนดการรรับสมัคร


 intro2

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ประจำปีการศึกษา 2561


ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายะเอียดและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 

อ่านรายละเอียด Download ที่นี่

ข้อมูลหลักสูตร Download ที่นี่

ใบสมัคร Download ที่นี่

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์ฯ

คณะเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์