คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิมาตรฐานความรู้ทางคอมพิวเตอร์และประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นที่ยอมรับในระบบการอุดมศึกษาที่เป็นสากลมีคุณธรรม จริยธรรมมีความสนใจใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นตัวอย่างของผู้มีความรู้ในสังคมอารยะเป็นผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติโดยเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

2.เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. อาจารย์ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษา 

3. บุคลากรทางการศึกษา 

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

5. นักวิชาการศึกษา

6. บุคลากรออกแบบและพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

7. นักพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์