������������������������������������

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองตลาดแรงงานและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเป็นที่ต้องการของประเทศ ที่พร้อมทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ คุณธรรม และจริยธรรม เป็นทรัพยากรบุคคลให้กับประเทศชาติ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  40 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าทางด้านก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. พนักงานในสถานประกอบการออกแบบก่อสร้างงานโยธา และสถาปัตยกรรม

2. พนักงานในสถานประกอบการด้านก่อสร้างหรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

3. ผู้ประกอบการธุรกิจหรือเจ้าของกิจการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โยธา และสถาปัตยกรรม

4. นักวิทยาการอาคาร หรือ ผู้บริหารจัดการงานอาคาร

5.นักประเมินสินทรัพย์ (ในสถาบันการเงิน หรือสถาบันประกันภัย)

6. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น

7. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษา