คณะเทคโนโลยี

facutlty of technology

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ โดยแยกส่วนออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2548 ตามประกาศกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 ลงนามโดย นายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีเปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 15 สาขาวิชาเพื่อผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ระบบอุตสาหกรรมและท้องถิ่น