คณะเทคโนโลยี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานเป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมพลังงานให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ สามารถออกแบบ สร้าง บำรุงรักษา เครื่องมือและระบบทางด้านพลังงาน สามารถนำวัตถุดิบทางด้านพลังงานและวัสดุเหลือทิ้งมาใช้เป็นพลังงานโดยผ่านเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานในรูปแบบเชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแก๊สได้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่ สามารถจัดการและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนำพลังงานไปใช้งาน และเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  50 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาเทคนิคการผลิต ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทุกระดับต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

2. วิศวกรออกแบบระบบด้านพลังงาน

3. ผู้ตรวจวัดพลังงาน

4. นักวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงานด้านพลังงาน

5. วิศวกรที่ปรึกษาด้านพลังงาน

6. ผู้รับเหมางานระบบพลังงาน

7. เจ้าของสถานประกอบการ/บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน