คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

เป็นหลักสูตรที่ศึกษา และวิจัยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต กำเนิดและวิวัฒนาการ โครงสร้างและกลไกการทำงานในร่างกายของสิ่งมีชีวิต การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม การบูรณาการความรู้ชีววิทยากับศาสตร์อื่นๆ การนำองค์ความรู้ด้านชีววิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

2. บุคลากรทางการศึกษา

3. เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม

5. พนักงานขายอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทางชีววิทยาในหน่วยบำบัดน้ำเสียของหน่วยงานของรัฐและเอกชน