คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

1. เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยว การเป็นมัคคุเทศก์ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2. เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ และทางด้านงานบริการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  150 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. อาชีพมัคคุเทศก์ในราชอาณาจักรไทย

2. ผู้นำเที่ยว (Tour Leader) นำนักท่องเที่ยวไทยไปยังต่างประเทศ

3. เจ้าหน้าที่แผนกขาย แผนกปฏิบัติการ แผนกบริการ ภายในบริษัทนำเที่ยว

4. ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว

5. นักพัฒนาการท่องเที่ยว

6. นักวิชาการการท่องเที่ยว

7. ผู้ช่วยนักวิจัยการท่องเที่ยว

8. เจ้าหน้าที่สารสนเทศด้านการท่องเที่ยว

9. พนักงานสายการบิน