คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

1. เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางวิชาชีพทางด้านการโรงแรมตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2. เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานศาสตร์ด้านการโรงแรมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ และทางด้านงานบริการได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

3. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการโรงแรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  100 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3. เป็นไปตามข้อกำหนดของอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. อาชีพด้านธุรกิจโรงแรม เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม เป็นต้น

2. อาชีพด้านธุรกิจการจัดการประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

3. อาชีพด้านธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร และงานจัดเลี้ยง เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการร้านอาหาร นักออกแบบเมนูอาหาร และนักวางแผนงานจัดเลี้ยง

4. อาชีพทางด้านการตลาดการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

5. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและพัฒนาโรงแรมธุรกิจอาหาร ภัตตาคาร อีเว้นต์ และงานจัดเลี้ยง

6. พนักงานธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการบิน ธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม ธุรกิจบริการเชิงกีฬาและการออกกำลังกาย ธุรกิจบันเทิงและสันทนาการ เป็นต้น

7. นักวิชาการและนักวิจัยด้านการโรงแรม