คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศึกษาให้ความสำคัญในกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของบัณฑิตโดยใช้การเรียนรู้เป็นฐาน (Outcomes-based Learning : OBL) และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือและฐานของการวิจัยเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดระบบกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต และตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย และผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอกและวิชาชีพครู) จึงประกอบไปด้วยรายวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์เกี่ยวกับวิชาเอกสังคมศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับครูสังคมศึกษา ด้านความรู้ มีการบูรณาการความรู้สังคมศึกษาที่ครอบคลุมด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประชากร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ ศาสนาและปรัชญา ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยหมวดวิชาชีพครูที่มุ่งเน้นด้าน หลักสูตร การสอน คุณลักษณะความเป็นครูมืออาชีพ จิตวิทยา การบริหารการศึกษา การศึกษาพิเศษ การวัดผลและประเมินผล และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการนำความรู้ทั้งหมดไปบูรณาการ เพื่อการจัดการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้ของสถานศึกษาและผู้เรียน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 175 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐขั้นพื้นฐานและเอกชน

2. บุคลากรทางการศึกษา

3. นักปฏิบัติการพัฒนาระดับท้องถิ่น

4. นักวิชาการ

5. ผู้ช่วยนักวิจัย