คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ เป็นการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ให้คิดเป็นคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

ครูเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุด ในการทำให้นักเรียนรักและสนใจในการเรียนรู้ แต่โดยข้อเท็จจริงพบว่า ยังมีโรงเรียนจำนวนมากขาดแคลนครู โดยเฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะตองเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีความเป็นครูที่ดีเยี่ยมแล้ว ต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนดีเยี่ยมอีกด้วย เพื่อเตรียมนักเรียนให้คิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  90 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครูผู้สอนโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. นักวิชาการการศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษา

3. ผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

4. ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์

5. ผู้ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์