คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 43 กำหนดให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูได้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยโครงสร้างที่ว่าด้วยหมวดการศึกษาทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาเอก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้และถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพครู ทั้งในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 175 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  30 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. ครูระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา

2. นักวิชาการด้านการศึกษา

3. นักพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

4. นักวิจัยด้านการศึกษา