คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้มีลักษณะบูรณาการโดยการประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาตระหนักและมีทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ มีทักษะการเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม มีวินัยและความรับผิดชอบ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถทำวิจัยและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อให้หลักสูตรครอบคลุมมาตรฐานความรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการครูในสาขาวิชานี้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต

แผนการรับนักศึกษา  60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2. ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. อาจารย์ผู้สอนในระดับอาชีวศึกษา 

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐในสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. ประกอบอาชีพด้านการจัดการศึกษาอื่นๆ เช่น นักพัฒนาบุคลากร นักฝึกอบรม นักวิชาการการศึกษา นักวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง